Ancêtres masculins  

Bibashi Butsu Daiosho, Shiki Butsu Daiosho, Bishafu Butsu Daiosho, Kuruson Butsu Daiosho, Kunagonmuni Daiosho, Kasho Butsu Daiosho, Shakamuni Butsu Daiosho, Makakasho Daiosho, Ananda Daiosho, Shonawashu Daiosho, Ubakikuta Daiosho, Daitaka Daiosho, Mishaka Daiosho, Bashumitsu Daiosho, Butsudanandai Daiosho, Fudamitta Daiosho, Barishiba Daiosho, Funayasha Daiosho, Anabotei Daiosho, Kabimora Daiosho, Nagyaharajuna Daiosho, Kanadaiba Daiosho, Ragorata Daiosho, Sogyanandai Daiosho, Kayashata Daiosho, Kumorata Daiosho, Shayata Daiosho, Vashubanzu Daiosho, Manura Daiosho, Kakurokuna Daiosho, Shishibodai Daiosho, Bashashita Daiosho, Funyomitta Daiosho, Hannyatara Daiosho, Bodaidaruma Daiosho, Taiso Eka Daiosho, Kanchi Sosan Daiosho, Daii Doshin Daiosho, Daiman Konin Daiosho, Daikan Eno Daiosho, Seigen Gyoshi Daiosho, Sekito Kisen Daiosho, Yakusan Igen Daiosho, Ungan Donjo Daiosho, Tozan Ryokai Daiosho, Ungo Doyo Daiosho, Doan Dohi Daiosho, Doan Kanshi Daiosho, Ryozan Enkan Daiosho, Taiyo Kyogen Daiosho, Tosu Gisei Daiosho, Fuyo Dokai Daiosho, Tanka Shijun Daiosho, Choro Seiryo Daiosho, Tendo Sogaku Daiosho, Setcho Chikan Daiosho, Tendo Nyojo Daiosho, Eihei Dogen Daiosho, Koun Ejo Daiosho, Tettsu Gikai Daiosho, Keizan Jokin Daiosho